131/2023 – λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 11/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου