139/2023 – λήψη απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»

139/2023 – λήψη απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»