141/2022 – έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων» ως προς την ΟΜΑΔΑ Α’