142/2022 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 432/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ