142/2023 -εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας

142/2023 -εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας