144/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19»

144/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19»