143/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» (ομάδες Α & Γ)

143/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» (ομάδες Α & Γ)