145/2023 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»