154/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 01/2022 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»