155/2022 – λήψη για την υποβολή πρότασης στην υπ. αρ. 4410/22-06-2021 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου