164/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1144/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ανανέωσης άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος

164/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1144/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ανανέωσης άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος