166/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»