165/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»