168/2023 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ