169/2023 – ορθή επανάληψη της με αρ. 157/23 Απόφασης Ο.Ε.