172/2022 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια διαδραστικών οργάνων σε δομές εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου»