176/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 03/2022 μελέτης του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»