181/2021 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), λόγω του κατεπείγοντος, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2021»

181/2021 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), λόγω του κατεπείγοντος, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2021»

181/2021 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), λόγω του κατεπείγοντος, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2021»