186/2022 – Δωρεά ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Γρηγορίου ΤΣΙΑΚΟΥ του Αντωνίου

186/2022 – Δωρεά ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Γρηγορίου ΤΣΙΑΚΟΥ του Αντωνίου