188/2022 – Εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 00.6735.

188/2022 – Εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 00.6735.