191/2023 – λήψη απόφασης σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 656/2023 – 667/2023 και 645/2023 που διορθώθηκε με την υπ. αριθ. 767/2023, Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα ΙΔ΄) για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»