190/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»

190/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»

190/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»