197/2023 – έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου»

197/2023 – έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου»