196/2023 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

196/2023 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»