208/2023 – έγκριση των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 693Α του Δήμου Ιλίου»

208/2023 – έγκριση των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 693Α του Δήμου Ιλίου»