209/2023 – αποδοχή δωρεάς ακινήτου (αίθουσας) από το σωματείο με την επωνυμία «Χριστιανική Στέγη Ιλίου – Η ΟΔΟΣ»