212/2023 – κήρυξη εκπτώτου της εταιρείας «GVR Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» σχετικά με την «Αντικατάσταση αντλιών καυσίμων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων» ΚΜ 156/22