213/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 197715 και με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 50896/05-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013010711 2023-07-05)

213/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 197715 και με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 50896/05-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013010711 2023-07-05)

213/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 197715 και με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 50896/05-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013010711 2023-07-05)