215/2022 – Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ