222/2023 – ματαίωση της διαδικασίας που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρο 32 του Ν. 4412/16, με αριθμ. 53982/14.07.2023 για τη «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου»

222/2023 – ματαίωση της διαδικασίας που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρο 32 του Ν. 4412/16, με αριθμ. 53982/14.07.2023 για τη «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου»

222/2023 – ματαίωση της διαδικασίας που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρο 32 του Ν. 4412/16, με αριθμ. 53982/14.07.2023 για τη «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου»