244/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργειά της

244/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργειά της

244/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργειά της