246/2022 – Λήψη απόφασης για συμμόρφωση της με αριθμ. 934/2022 Απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.