255/2022 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, η οποία διενεργεί τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»