268/2023 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης ως προς τα τμήματα 1 και 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για το τμήμα 2 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

268/2023 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης ως προς τα τμήματα 1 και 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για το τμήμα 2 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

268/2023 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης ως προς τα τμήματα 1 και 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για το τμήμα 2 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»