269/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»

269/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»

269/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»