275/2023 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»

275/2023 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»