286/2022 – Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή της ΣΑΤΑ

286/2022 – Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή της ΣΑΤΑ