1 Νοεμβρίου, 2022

1 Νοεμβρίου, 2022

352/2022 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτοκόλλου 41753/15-06-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Απόφαση Ο.Ε. 352/2022

351/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων που αφορά την 1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Απόφαση Ο.Ε. 351/2022

350/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων που αφορά την 1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Απόφαση Ο.Ε. 350/2022