290/2023 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 520,80€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»

290/2023 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 520,80€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»