291/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6699.0011