293/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

293/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»