293/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Αναβαθμίσεις επεκτάσεις εφαρμογών λογισμού για την κάλυψη νέων αναγκών»

293/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Αναβαθμίσεις επεκτάσεις εφαρμογών λογισμού για την κάλυψη νέων αναγκών»

293/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Αναβαθμίσεις επεκτάσεις εφαρμογών λογισμού για την κάλυψη νέων αναγκών»