301/2022 – Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό την μορφή αντιτίμου

301/2022 – Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό την μορφή αντιτίμου