316/2023 – έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Ταμανίδη Χρήστο