317/2023 – λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 838/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών