320/2022 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθ. 1628/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής