346/2023 – λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Θεοδώρας 48 Ίλιον, στέγαση Δ’ Κ.Α.Π.Η.

346/2023 – λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Θεοδώρας 48 Ίλιον, στέγαση Δ’ Κ.Α.Π.Η.