347/2023 – λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»

347/2023 – λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»

347/2023 – λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»