348/2022 – Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 00.6495.0001