348/2023 – ματαίωση διαδικασίας κατ’ άρθρο 106 παρ. 2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (στο πλαίσιο επανάληψης της διαδικασίας από το σημείο αξιολόγησης προσφορών ως προς το τμήμα Α2) για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών ομάδα Α2»

348/2023 – ματαίωση διαδικασίας κατ’ άρθρο 106 παρ. 2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (στο πλαίσιο επανάληψης της διαδικασίας από το σημείο αξιολόγησης προσφορών ως προς το τμήμα Α2) για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών ομάδα Α2»

348/2023 – ματαίωση διαδικασίας κατ’ άρθρο 106 παρ. 2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (στο πλαίσιο επανάληψης της διαδικασίας από το σημείο αξιολόγησης προσφορών ως προς το τμήμα Α2) για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών ομάδα Α2»